مدیران

عضاء هیئت مدیره :
مدیرعامل : حسینعلی نیکنام
رئیس هیئت مدیره : احسان افشاری
نایب رئیس : محمد رضا نیکنام
1 ) مدیر اجرائی شرکت  : خانم زهره یونسی
مدیر عامل شرکت آقای حسینعلی نیکنام نماینده تام الاختیار شرکت می باشند .کلیه قراردادهای خرید و فروش و عقود تعهدآور  با امضاء ایشان به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود .
2 ) مدیر فروش و مدیرداخلی : خانم زهره یونسی
3 ) سرپرست آتلیه : خانم ملیحه جعفری ( گرافیست )
4 ) رئیس چاپخانه :آقای محمدرضا نیکنام
5 ) اپراتور اصلی چاپ: آقای مهدی شجاعی
6 ) سرپرست پس از چاپ: آقای رحمان ابراهیمی
7 ) مدیر مالی : آقای پوریا بخت